0 moja korpa

Reklamacije

Saobraznost

Trgovac odgovara za saobraznost, koja je postojala u trenutku prelaska rizika u roku od 2 godine, s tim da se u prvih 6 meseci pretpostavlja da je nedostatak postojao od početka (osim pri određenoj prirodi robe i nedostatka). Navedeno znači da će, u zavisnosti od vrste robe, posebno ugovorenih zahteva potrošača i drugih okolnosti konkretnog slučaja, kao i posebnih predugovornih obaveštenja koja je trgovac dužan da pruži potrošaču, saglasno čl. 16. i 51. Zakona o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon) trgovac odgovarati dve godine.

Uslovi saobraznosti iz člana 44/2018. Zakona predviđaju, između ostalog, u tački 3. da roba ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste. Saobraznost, dakle, predstavlja ispravno funkcionisanje robe, usklađenost sa ugovorom i opravdanim očekivanjima - koja su prirodno drugačija u slučaju potrošnog materijala i robe čiji je rok upotrebe ili vek trajanja kraći od dve godine. Trgovac po članu 55. Zakona odgovara za saobraznost robe u roku od dve godine, pri čemu u prvih šest meseci važi zakonska pretpostavka da je nesaobraznost postojala od početka, shodno prirodi robe i nedostatka. Dakle, za saobraznost "potrošnog materijala" i robe koja je po svojoj prirodi takva da ne može da traje dve godine (npr. baterija) u zavisnosti od drugih okolnosti konkretnog slučaja, trgovac ne može biti u položaju po kome bi odgovarao.

Reklamacije

Svako oštećenje, nedostajanje delova i eventualnu neispravnost nekog proizvoda koji je kupljen preko lemonplanet.biz, odnosno Lemon planet d.o.o, koji kupac primeti po primanju robe OBAVEZAN je da prijavi u roku od 24h OD PRIJEMA ROBE praćeno fotografijama oštećenja proizvoda putem elektronske pošte (e-mail): info.lemonplanet@gmail.com  čime mi kao prodavac (Lemon planet d.o.o. ) pokrećemo proces reklamacije. Reklamacijom se može smatrati i primedba zbog pogrešno obračunate cene i drugih nesaobraznosti.

Reklamaciju možete izjaviti putem elektronske pošte (e-mail):info.lemonplanet@gmail.com ili na telefon 011/3774-774 ili pisanim putem na adresu firme: Lemon planet d.o.o, Ugrinovački put 26. Deo broj 4, Beograd.

Prodavac (Lemon planet d.o.o. ) upisuje reklamaciju u knjigu evidencija o primljenim reklamacijama i izdaje potvrdu da je roba reklamirana. Na potvrdi je naveden broj pod kojim je zavedena reklamacija i potvrda se šalje elektronskom poštom (e-mail) ili u pisanoj formi, ako to kupac izričito zahteva, i čuva je najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacije kupca.

Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričene knjige ili u elektronskom obliku i sadrži naročito podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru potrošaču, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio kupac, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.

Prodavac (Lemon planet d.o.o. ) je dužan da prihvaćenu reklamaciju reši, odnosno pruži predlog rešenja u zakonski predviđenom roku, 15 dana od dana podnošenja reklamacije.Izuzetak su nameštaj i tehnička roba gde je rok za rešavanje reklamacije 30 dana. U slučaju opravdane reklamacije, u prvih šest meseci od dana kupovine, kupac ima pravo da mu prodavac Lemon planet d.o.o. popravi prodati artikal, zameni isti ili vrati novac u punom iznosu. Ukoliko kupac ne prati uputstva o održavanju kupljenog artikla, odnosno nepravilno održava artikl ili se ne odnosi prema njemu korektno, odnosno nepravilno ga koristi, artikl ne podleže garanciji.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u knjizi reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ukoliko je reklamacija usvojena i odobrena, troškove transporta spornog artikla do magacina prodavca snosi sam prodavac.

Sve informacije o pravima pri reklamaciji su preuzete iz Zakona o zaštiti potrošača i oslanjaju se na član 52, član 54, član 56 i član 81.


Povraćaj sredstava

Povraćaj sredstava vršimo po primanju vraćenje robe u naš magacin.

POVRAĆAJ SREDSTVA U SLUČAJU PLAĆANJA VIRMANOM (NA RAČUN FIRME) - U slučaju vraćanja robe, ili ukoliko poručenu i plaćenu robu nemamo na stanju, i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio putem virmana, bez obzira na razlog vraćanja, lemonplanet.biz (Lemon planet d.o.o.) je u obavezi da povraćaj vrši isključivo putem računa u banci, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika bankovnog računa kupca.

 Odustanak od ugovora na daljinu

Kupac ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga. Ukoliko kupac odustane od artikla iz bilo kojih razloga, a artikl po svemu odgovara opisu na sajtu i u ispravnom i neoštećenom je stanju, sam kupac snosi troškove transporta do adrese prodavca (Lemon planet d.o.o.) i brine o pravilnom pakovanju pošiljke kako se ne bi oštetila u transportu ka prodavcu. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državninu kupca, odnosno trećeg lica koje je kupac odredio, a nije prevoznik.

Zbog roka od 14 dana, kupac je dužan da brine da se kupljeni artikl ne ošteti dok je u njegovom vlasništvu.

Lemon planet d.o.o. vrši povraćaj novca kada dobije robu koja se vraća. Za više informacija o načinu povraćaja novca pogledajte odeljak Povraćaj sredstava.

Sve informacije o pravima pri odustajanju od ugovora na daljinu su preuzete iz Zakona o zaštiti potrošača i oslanjaju se na član 27, član 28, član 29, član 30, član 31, član 34 i član 35.

 

Oštećenja u transport

Veoma je bitno da sva oštećenja u transportu, koja su vidljiva na pakovanju proizvoda odmah fotografišete, prijavite kuriru koji Vam isporučuje robu i odbijete pošiljku.Potom prijavite sve našem operateru na telefon 011/3774-774a fotografije oštećenja pošaljete putem elektronske pošte.Pošiljka će nam biti vraćena, a mi ćemo pokrenuti postupak reklamacije kako biste dobili nov, ispravan i neoštećen proizvod.

Svako oštećenje prilikom transporta, nedostajanje delova i eventualnu neispravnost nekog proizvoda koji kupac primeti po primanju robe, obavezan je da prijavi u roku od 24 sata od prijema robe praćeno fotografijama oštećenja proizvoda putem elektronske pošte info.lemonplanet@gmail.com,čime pokrećemo proces reklamacije.